ЕКО МакедонијаРепортажи

Македонскиот дел од биосферата

Документарен филм на Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин

Територијата на Македонија изобилува со голем број на исклучително вредни природни реткости. Богатството и хетерогеноста на видовите и екосистемите се основни обележја на биолошката разновидност во Македонија.

Според анализите за богатството на биолошката разновидност на одделни земји од Европа, Македонија се наоѓа на самиот врв на листата на држави познати како европски жаришта.

Документарниот филм го изработи Институтот за комуникациски студии

Везилка Магазин