НЛП

Sorry, This block requests minimum 3 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

НЛП

Бизнис НЛП: Системска свесност во корпоративна средина

Конфликтот не е проблемот. Справување со него е! Темата на обуката што раководител на човечки ресурси во една компанија ми побара да ја спроведам со менаџери од различни оддели во компанијата беше „Како да станете поотпорни и креативни за полесно да ги надминете предизвиците“. Првиот дел од обуката, преку практични вежби, придонесе за развој на интерактивни дискусии поврзани со свесноста...

Повеќе